var imgPath = "\/img" imgPath = imgPath + "/"; var jsPath = "\/goldjs" jsPath = jsPath + "/"; var quoteUrl = '//api-q.1my.com' var goldUrl = '//api-data.gold678.com'